สำนักงานไปรษณีย์จังหวัพิจิตร

***โลกกำลังหมุนไปข้างหน้า การติดต่อสื่อสารก้าวไปอย่างรวดเร็ว__ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร (สจ.พิจิตร) หน่วยงานในสังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยความยินดี__ วันนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะก้าวไปพร้อมกับคุณ__ ปณท ก้าวไกล พัฒนาไอที ก้าวทันกระแสโลก_ บริการทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก_ Around Thailand Around The World.***

หน้าแรก ปณท ปข.6 หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทน

"สื่อสารก้าวไกลกับไปรษณีย์ไทยยุคไอที"

++เว็บไซต์สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร จัดทำพัฒนาและดูแลระบบโดยนายชัยยุทธ กลั่นขจร หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการกิจกรรมหน่วยงานสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร(สจ.พิจิตร) รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเครือข่าย หากมีข้อคิดเห็นเสนอแนะติชมให้ข้อมูลหรือสอบถาม โปรดแจ้งหรือติดต่อตามที่อยู่ท้ายเพจนี้ ขอขอบคุณ อนึ่ง สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ VOIP 66000 0 หรือ 1
*****Head Office of Phichit Province Post******
............................................................................................

 
 ตัวแทนบริการไปรษณีย์
  ในพื้นที่ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถจัดตั้งหน่วยงานให้บริการได้ จะทำการจัดตั้ง "ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน" ซึ่งมีสถานะเป็นตัวแทน ปณท เปิดให้บริการไปรษณีย์ ส่วนใหญ่มีบริการพื้นฐานทุกชนิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ตัวแทนที่ให้บริการดังกล่าวนี้รับสมัครและคัดเลือกจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้น ที่มีความประสงค์จะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานไปรษณีย์กับบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า "ผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาตเอกชน" ชื่อย่อเรียกว่า ผู้รับตั้ง ปณอ.

  จังหวัดพิจิตร ได้มีการจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน รวมจำนวน 31 แห่ง (สถานะ ณ วันที่ 28 กันยายน 2547 ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้.-

ลำดับ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ชื่อผู้รับตั้ง ปณอ. ภาพถ่าย
1 ปณอ.พิจิตร101(ย่านยาว) นายอนุชา ชาญณรงค์  
2 ปณอ.พิจิตร102(ท่าฬ่อ) นางสนม จินาพรรณ  
3 ปณอ.พิจิตร103(สายคำโห้) นายวัชระ พิณทอง  
4 ปณอ.พิจิตร104(ฆะมัง) นายชรินทร์ ปัญญาวิจารณกุล  
5 ปณอ.ตะพานหิน101(ดงตะขบ) นายสุชาติ สังข์ทอง  
6 ปณอ.ตะพานหิน102(ทับหมัน) นางน้ำเพชร กล้าเดินดง  
7 ปณอ.บางมูลนาก101(บางไผ่) นายชำนาญ ซึงวิไลสินธุ  
8 ปณอ.บางมูลนาก102(ลำประดา) นายชำนาญ จ้อยสุดใจ  
9 ปณอ.โพทะเล101(บางลาย) นายเดชา วัชรขจร  
10 ปณอ.โพทะเล102(ท่าเสา) นายสมชาย สังข์โท  
11 ปณอ.โพทะเล103(บึงนาราง) น.ส.จีปะพา ศรีนาราง  
12 ปณอ.โพทะเล104(ทนง) นายวันชัย จันทะคา  
13 ปณอ.โพทะเล105(บางคลาน) นายอดุลย์ ชัยเสริฐ  
14 ปณอ.โพทะเล106(โพธิ์ไทรงาม) นายสุทา กองสินแก้ว  
15 ปณอ.โพทะเล107(วัดขวาง) นายจเร จันทร์เชี้อ  
16 ปณอ.โพทะเล108(ท่านั่ง) นายดิเรก กลั่นกลิ่น  
17 ปณอ.โพทะเล109(ท่าขมิ้น) นายการุณ ซุ่นฮก  
18 ปณอ.โพทะเล110(ท้ายน้ำ) นางวรรณา นุตรินทร์  
19 ปณอ.สามง่าม101(วังโมกข์) นางวรนุช จินดาวนิชย์  
20 ปณอ.สามง่าม102(เนินปอ) นางวารี พิลึก  
21 ปณอ.สามง่าม103(หนองโสน) นางอัญชลี เทศแก้ว  
22 ปณอ.สามง่าม104(บ้านนา) นายบุญฤทธิ์ วิมล  
23 ปณอ.สากเหล็ก101(คลองทราย) นายสำรวย มีชัย  
24 ปณอ.โพธิ์ประทับช้าง101(ไผ่รอบ) นายจำนงค์ พวงมาลัย  
25 ปณอ.โพธิ์ประทับช้าง102(ดงเสือเหลือง) น.ส. สุนันทา มณีเสวตร์  
26 ปณอ.โพธิ์ประทับช้าง103(เนินสว่าง) นายณรงค์ สุขมา  
27 ปณอ.โพธิ์ประทับช้าง104(ทุ่งใหญ่) นายสมยศ บุสดี  
28 ปณอ.วังตะกู101(วังงิ้ว) นายชัยยันต์ สำรองพันธ์  
29 ปณอ.วังตะกู102(ห้วยพุก) นางกนกวรรณ จันทร์ป้อม  
30 ปณอ.วังตะกู103(ห้วยร่วม) นางเตือนจิต กุลทอง  
31 ปณอ.เขาทราย101(เขาเจ็ดลูก) นายไชยวัฒน์ คชลี  
 
 

เว็บไซต์นี้ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด

22-12-2547 14:23:47

Copyright ©2004 Head Office of Phichit Province Post. All rights reserved

Phichit Post Office 674/1 Bussaba Rd., Muang , Phichit 66000 Thailand

Tel : 660-5661-3068 Fax : 660-5661-3069

Webmaster : chaiyouk@hotmail.com